หลักสูตรอบรมการขับรถยนต์15ชม เพื่อสอบใบขับขี่ ค่าเรียน 5,500บาท

มีให้เลือกทั้งสอนขับรถเกียร์ออโต้และสอนขับรถเกียร์ธรรมดาพร้อมสอบขับขี่ได้ที่โรงเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

หลักสูตรนี้มีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้เรียน

หลักสูตรสอนขับรถยนต์ ผู้เรียนต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป คุณสมบัติตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นของผู้สมัครเรียน ดังนี้

การทดสอบปฏิกิริยา

    * ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.75 วินาที หากสามารถทำได้ สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

การทดสอบสายตา

    * ทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

    * การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5 – 3.5 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

    * การทดสอบสายตาบอดสี ให้ผู้ทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านสีตามเจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้อง สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

 หลักฐานการรับสมัคร

* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 * รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

 * ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

 ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง) 

 • ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบกกฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยมารยาทในการขับรถสาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุและข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 
 • ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และแนะนำอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
 • ติวข้อสอบทฤษฏีเพื่อเตรียมการสอบข้อเขียน

ภาคปฏิบัติ (รวม 10 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1-2

 • สอนความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายป้ายจรารจร
 • สอนความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบกกฏหมายว่าด้วยรถยนต์เบื้องต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยมารยาทในการขับรถและสาเหตุการเกิดป้องกันอุบัติเหตุ
 • BE-WAGON การตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนใช้งาน
 • สอนความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และแนะนำอุปกรณ์ส่วนควบภายในห้องโดยสาร

ชั่วโมงที่ 3-8

 • ให้นักเรียนขับรถรอบสนามที่ความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. โดยครุฝึกสอนเป็นผู้ประเมินการใช้พวงมาลัยพร้อมล๊อกคันเร่งเพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียนและสาธิตการขับรถตามท่าสอบต่างๆ
 • สอนการขับรถอย่างถูกวิธี

ชั่วโมงที่ 9-10

 • อธิบายท่าสอบและทบทวนท่าสอบทั้ง 3 ท่าประกอบไปด้วย

- ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า

- ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

- ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย

 • การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

 

 

 

Visitors: 50,247