หลักสูตรอบรมการขับรถยนต์15ชม เพื่อสอบใบขับขี่ ค่าเรียน 5,500บาท

การเรียนการสอนมีให้เลือกทั้ง สอนขับรถเกียร์ออโต้และสอนขับรถเกียร์ธรรมดา เมื่อนักเรียนเรียนจนครบหลักสูตร โดยจะต้องเรียนจนครบหลักสูตรนี้มีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง สามารถสอบที่โรงเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยไม่ต้องไปสอบที่ขนส่งอีก 

คุณสมบัติผู้เรียน

หลักสูตรการเรียนการสอนขับรถยนต์ ผู้เรียนต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นของผู้สมัครเรียน และมีคุณสมบัติตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ดังนี้

1.การทดสอบปฏิกิริยา 

    ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ >= 0.75 วินาที กำหนดให้ทำได้ สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

การทดสอบสายตา

    * การทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

    * ทดสอบสายตาทางลึก จะทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5 – 3.5 เมตร รวมการทดสอบ 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

    * ทดสอบสายตาบอดสี ให้ผู้ทดสอบดูสี จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร  ผู้เข้ารับการทดสอบต้องอ่านสี สีเขียวสีแดงสีเหลืองตามเจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง การอ่านได้ถูกต้องสองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

 เอกสารที่ต้องใช้เป็นหลักฐานในการรับสมัคร

* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 * รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป  (ต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

 * ใบรับรองแพทย์ (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน)

 ภาคทฤษฎี(รวม 5 ชั่วโมง) 

  • ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบกกฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
  • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยมารยาทในการขับรถสาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุและข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 
  • ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และแนะนำอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
  • ติวข้อสอบทฤษฏีเพื่อเตรียมการสอบข้อเขียน

ภาคปฏิบัติมีการเรียนการสอนรวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง

ในการเรียนการสอนชั่วโมงที่ 1-2 เนื้อหาการสอนจะครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายป้ายจราจรความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบกและกฏหมายว่าด้วยรถยนต์เบื้องต้น เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยมารยาทในการขับรถและวิธีป้องการเกิดอุบัติเหตุ  การตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนใช้งาน(BE-WAGON) รวมถึงการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นและแนะนำอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องโดยสาร แนะนำวิธีการวัดผลการ สอบท่าต่างๆที่ใข้ในการสอบ ให้นักเรียนเริ่มต้นการขับรถแนะนำการขับรถที่ถูกวิธี และสาธิตการขับรถตามท่าสอบต่างๆ

การเรียนชั่วโมงที่ 3-8 นักเรียนฝีกการควบคุมรถ มีครูฝึกนั่งในรถเพื่อช่วยแนะนำการขับรถและช่วยระวังเรื่องความปลอดภัย  การฝึกหัดขับรถในสนามของทางโรงเรียนจะมีการจำกัดความเร็วที่ใช้ฝึกและจุดเซฟตี้ตามทางโค้ง ทางเลี้ยว ต่างๆเพื่อช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ รวมทั้งมีการจำกัดความเร็วที่ใช้ในสนามฝึกหัดด้วย ในแต่ละชั่วโมงครูผู้ฝึกสอนจะเป็นผู้ประเมินการควบคุมรถ การใช้พวงมาลัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ในรถทุกคันจะมีตัวล๊อกคันเร่ง ช่วยควบคุมความเร็วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่นักเรียน

การเรียนชั่วโมงที่ 9-10 ทำการทบทวนท่าสอบทั้ง 3 ท่า ที่ใช้ในการวัดผลของกรรมการคุมสอบ ซักซ้อมท่าสอบจนนักเรียนมีความมั่นใจ ในเวลาที่เหลือจะมีการพานักเรียนฝึกหัดขับรถออกนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริงเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย

 

 

 

Visitors: 328,158