หลักสูตรการอบรมทฤษฎี5ชม เพื่อนำไปสอบข้อเขียนใบขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่ขนส่ง ค่าอบรบ 500 บาท

สะดวกเปิดอบรมทุกวัน ไม่ต้องจองคิว รับได้ไม่จำกัด สามารถโทรสอบถามเวลา เพื่อแจ้งเวลาการเข้าอบรม หลักสูตรนี้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการอบรมภาคทฤษฎี เพื่อไปสอบข้อเขียน(ภาคทฤษฎี)และสอบปฏิบัติโดยตรงกับกรมการขนส่งทางบก

คุณสมบัติของผู้อบรม จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

  • สำหรับผู้สมัครอบรมทฤษฎีรถยนต์ จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผู้สมัครอบรมทฤษฎีรถจักรยานยนต์หรือรถมอเ่ตอร์ไซค์ จะต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เคยมีใบอนุญาติขับรถมาก่อนและจะต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ ให้สามารถรับใบอนุญาติขับรถชั่วคราวหรือใบขับขี่ได้
  • จะต้องไม่เป็นบุคคลที่ศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ตามกฏหมาย มีคำสั่งห้ามรับใบอนุญาติขับรถ
  • จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพสายตา ไม่เป็นผู้ตาบอดสี และทำการทดสอบความสามารถในการใช้เบรคเท้า (ดำเนินการการทดสอบที่โรงเรียน)

หลักฐานและเอกสารที่ใช้เพื่อประกอบการสมัครอบรม

  • บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตร
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาดรูปที่ใช้ 1 นิ้ว ใช้ทั้งหมดจำนวน 3 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

หัวข้อในการอบรมภาคทฤษฎ๊ตามที่กรมฯกำหนด

  • หัวข้อเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  • หัวข้อเรื่องการขับรถอย่างปลอดภัย
  • หัวข้อเรื่องมารยาทในการขับรถ
  • หัวข้อเรื่องข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล

*เมื่อผู้สมัครเรียนได้เข้ารับการอบรมครบทุกหัวข้อการอบรมแล้ว ทางโรงเรียนจะออกหนังสือรับรองการอบรม

Visitors: 331,726