หลักสูตรอบรมทฤษฎี1ชม เพื่อต่ออายุใบขับขี่ ค่าอบรม 200 บาท

เป็นการอบรม เพื่อต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ (ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี) อบรม 1 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเป็นบุคคลที่ศาลสั่งหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายมีคำสั่งห้ามรับใบอนุญาติขับรถ

ต้องไม่เป็นผู้พิการตามระเบียบของกรมการขนส่งกำหนด

ผ่านการทดสอบสายตาและความสามารถในการใช้เบรคเท้า (ดำเนินการการทดสอบที่โรงเรียน)

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตร
  • ใบอนุญาติขับรถเดิม ชนิด 5 ปี ที่ไม่ขาดต่ออายุ และสำเนาใบอนุญาติ
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

หัวข้อการอบรม

  • การขับรถอย่างปลอดภัย
  • มารยาทในการขับรถ
  • วันและเวลาที่ทำการอบรม: อบรมได้ทุกวัน ยกเว้นวันจัดสอบ

*เมื่อผู้สมัครเรียนครบทุกหัวข้อการอบรมแล้ว จึงได้รับหนังสือรับรองการอบรมจากทางโรงเรียน

Visitors: 50,247