หลักสูตรอบรมทฤษฎี1ชม เพื่อต่ออายุใบขับขี่ ค่าอบรม 200 บาท

เปิดอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการ ต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถมอไซด์ รถบรรทุก ท2 ท3 จะเป็นการต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี ใช้เวลาในการอบรม 1 ชั่วโมง ยกเว้นรถบรรทุกเพื่อการขนส่ง ใช้เวลาในการอบรม 2 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรมต่ออายุใบขับขี่

***จะต้องไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเป็นบุคคลที่ศาลสั่งหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายมีคำสั่งห้ามรับใบอนุญาติขับรถ*** 

***ต้องไม่เป็นผู้พิการตามระเบียบของกรมการขนส่งกำหนด***

***ต้องผ่านการทดสอบสายตาและปฎิกิริยาการตอบสนองในการใช้เบรคเท้า ทำการทดสอบโดยใช้อุปกรณ์ที่โรงเรียน

หลักฐานประกอบการสมัคร

***บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตร***

***ใบอนุญาติขับรถเดิม ชนิด 5 ปี ที่ไม่ขาดต่ออายุ และสำเนาใบอนุญาต***

***รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาดรูป 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

***ใบรับรองแพทย์ (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน)

หัวข้อการอบรมตามที่ทางกรมขนส่งทางบกกำหนด

ประกอบด้วยเรื่อง การขับรถอย่างปลอดภัย และมารยาทในการขับรถ

#เมื่อผู้สมัครเรียนครบทุกหัวข้อการอบรมแล้ว จึงได้รับหนังสือรับรองการอบรมจากทางโรงเรียน#

Visitors: 331,725