หลักสูตรอบรมการขับรถขนส่ง ท2 ท3

หลักสูตรการเรียนการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง (รถบรรทุก ท.2,ท3) 

  นักเรียนสามารถ เรียนพร้อมสอบใบขับขี่รถบรรทุก ท2 3 ที่โรงเรียน ทางโรงเรียนมีรถบรรทุก และรถพ่วง และสนามฝึกหัดของตัวเอง เพื่อให้นักเรียนซ้อมขับที่โรงเรียน 

การสอนมี 2 หลักสูตร

 1. หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก จำนวน 41 ชม
 2. หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก จำนวน 30 ชม (สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้ว)

สอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก ใช้เวลาเรียนทั้งหมดจำนวน 41 ชม

ภาคทฤษฎีประกอบด้วย (ใช้เวลาทั้งหมด 15 ชม)

 1. ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ รถยนต์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ
 3. ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์และการบำรุงรักษารถบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
 4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์
 5. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้ขับรถมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ
 6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

 

ภาคปฏิบัติประกอบด้วย (ใช้เวลา 26 ชม)

 1. ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถ
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น
 3. การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ
 4. การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกจำนวน 30 ชั่วโมง (หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้ว)

ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 10 ชั่วโมง)

 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ
 3. ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์และการบำรุงรักษารถบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น

4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์

 1. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

 

ภาคปฏิบัติ ใช้เวลาในการเรียนการสอน 20 ชม

 1. ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถ
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น
 3. การฝึกซ้อมหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ
 4. การฝึกซ้อมหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
Visitors: 328,160