หลักสูตรอบรมการขับรถขนส่ง ท2 ท3

หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก (รถบรรทุก ท.2,ท3) 

  เรียนพร้อมสอบใบอนุญาตขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง (รถบรรทุก) ท.2 ,ท3 พร้อมอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง  (รถบรรทุก)

 

แบ่งแยกเป็น 2 หลักสูตร

หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก จำนวน 41 ชั่วโมง

หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก จำนวน 30 ชั่วโมง (สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้ว)

 หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก จำนวน 41 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 15 ชั่วโมง)

 1. ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ รถยนต์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ
 3. ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์และการบำรุงรักษารถบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
 4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์
 5. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้ขับรถมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ
 6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

 

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย (ใช้เวลา 26 ชั่วโมง)

 1. ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถ
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น
 3. การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ
 4. การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

 

 

หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก จำนวน 30 ชั่วโมง (สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้ว)

ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 10 ชั่วโมง)

 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ
 3. ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์และการบำรุงรักษารถบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น

4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์

 1. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

 

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย (ใช้เวลา 20 ชั่วโมง)

 1. ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถ
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น
 3. การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ
 4. การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
Visitors: 50,248