อบรมการขับรถจักรยานยนต์15ชม เพื่อสอบใบขับขี่ ค่าเรียน 1,000 บาท

เหมาะสำหรับผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์เป็นอยู่แล้วเป็นการอบรมกลุ่ม หลักสูตรนี้มีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี รวม 5 ชั่วโมง

 • ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 • ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับขี่ มารยาทและหลักพื้นฐานการขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 • ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

ภาคปฎิบัติ รวม 10 ชั่วโมง

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

 • การเตรียมตัวก่อนขับขี่
 • การควบคุมรถในขณะไม่เคลื่อนที่
 • การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่
 • การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวล
 • การเปลี่ยนเกียร์
 • การเบรก (ตอนที่1)
 • การควบคุมความเร็ว

2.การฝึกหัดขับขี่ตามท่าฝึกต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

 • การเบรก (ตอนที่2)
 • การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอสหรือทางโค้งรูปเลขแปด
 • การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
 • การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน
 • การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
 • การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
 • การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย
Visitors: 50,252